HAKKIMIZDA

KURULMA FELSEFESİ

Yaşadığımız çağ bilgi çağı olarak adlandırılmış ve bilgi teknoloji desteğiyle değişim hızı kadar eskimeye yüz tutmuştur. Bu durum modern insanı, yaşam boyu öğrenme kavramı ile tanıştırmıştır. Böylece günümüz dünyasındaki bireyler bu bilgi niceliği arasında nitelikli bilgileri seçme ve öğrenme zorunluluğuna tabi kalmışlardır. İnsan yaşamının özünde bulunan öğrenme güdüsü onu önce okul sistemine dayalı formal bir yapıda tutmuştur. Okuldaki öğrenme hayata hazırlama işlemini bazen kısmen karşılamıştır. Eksik kalan öğrenme güdüsü arkadaş, medya, internet, sosyal medya gibi modern çağın desteğiyle gelişmiştir. Toplumsal yaşam bünyesinde bahsi geçen farklı öğrenme platformları “yaşam boyu eğitim/öğrenme” bağlamında önem kazanmıştır.

Yaşam boyu devam eden bu süreç sürekli kendini yenileme ve bireyin kendine bu anlamda yatırım yapmasını da desteklemiştir. Bilgi ve becerilerini sürekli yenilemesi gerekli olmaktadır. Bu ihtiyacın etkin ve yaygın bir biçimde karşılanmasında üniversitelere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda yapılan akademik çalışmalar konunun önemini ve gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda öğrenme süreçleri açısından bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken öte yandan uygulamalı derslerle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak öngörülmüştür. Üniversitemizde öğrenim gören genç kuşakların SİMURG Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşması, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanması yönünde fayda sağlayacağı düşünülmüştür.

SİMURG Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu üretebilir olunabildiğini gösterebilecektir. İnsanın, üçüncü yaş döneminde de yaratılış felsefesine uygun olarak gelişimini devam ettirdiği düşüncesi ile öğrencileri ile bütünleşecektir. Bu yaş dönemi insan hayatındaki bilgeliğin en üst düzeyde olmasına rağmen, üretkenliğini en aza indirdiği bir safhadır. Bu şekilde yaşlanmak sadece hayata yaş alarak devam etmek değil, sağlıkla, aktif olarak katılmaktır.

KAYIT SIRASINDA YAPILCAKLAR

Öğrencilerimizden gerekli belgeler ile birlikte aşağıdaki taahütname istenecektir.

ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ (KATILIMCI) TAAHHÜTNAMESİ

 1. ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ’ne bağlı ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ kapsamında eğitim ücreti haricinde sunulan tüm faaliyetler ücretsiz olsa da herhangi bir üretim yapılması durumunda, doğacak masrafların şahsıma düşen payını karşılayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 2. ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ’nde devamlılık zorunludur. Bu nedenle, %70 oranında devam edeceğimi, devam şartını yerine getirmediğim durumda, başarısız sayılmayı ve eğitim sonunda 30 sayfalık bir proje raporunu ilgili ders hocasının bildireceği şekilde hazırlatarak verilen miada uygun teslim edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 3. 2 yıl sonunda, derslerin başarı oranlarına bağlı olarak ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ tarafından belirlenen ek ders yükümlülükleri şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak başarı belgesi sunar. ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ sınırları içerisinde gösterilen devamsızlık ve disiplinsizlik gibi sebeplerle başarı belgesi alma hakkı ortadan kalkabilir. Bu konuda, karar verme ve değerlendirme yetkisinin ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ’nde olduğunu ve ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ tarafından bu yönde verilecek kararları, herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin peşinen kabul edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 4. ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ eğitim süresi boyunca, ANKARA BİLİM SİMURG  ÜNİVERSİTESİ’nin Kampüsü’nde yer alan demirbaşlara zarar vermeyeceğimi, bu şekilde zarar vermem halinde ise tüm zararı karşılayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 5. ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ eğitim süresi boyunca, ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ’nin ders programı kapsamında pandemi durumu gibi veya alınan karar gereği dersler uzaktan eğitim şeklinde icra edilebilir. Bu kapsamda gerekli bilgisayar ve eğitim gereklerinin bedeli tarafımdan karşılanmak sağlama sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 6. ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ eğitim dönemi içinde veya sonunda-dışında yerel, ulusal veya uluslararası sergi ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir. Bu doğrultuda, ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ’nce belirlenen kurallar gereği, üreteceğim, tasarlayacağım, ödevleri veya ders çıktılarını bu faaliyetlerde sergileyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Faaliyetlerin özel nitelikte olmasına veya içeriklerinde yapılacak çalışmalara ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ’nin karar vermesini peşinen kabul ederim. ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ’nin, bu uygulamanın seçimi, belirlenmesi veya değişimi esnasında, öğrencilere herhangi bir haber verme, danışma zorunluluğu yoktur.
 7. ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ, eğitim süresince elde edilen görüntülerin, elde edilen ürünlerin ve benzeri tüm materyallerin her türlü yayın ve dağıtım hakkına sahiptir. Süreli veya süresiz yayınlarda ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ’nce belirlenen koşullarda ilgili paylaşımlar sunulabilir.
 8. ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ’nin tatil günleri: 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak, Yarıyıl Tatili, 15 Temmuz, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve dini bayram günlerine karşılık gelen günlerdir. Ancak bu tarihlerde günün anlam ve önemine istinaden çeşitli faaliyetler de düzenlenebilir. Bunun yanında kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verildiği günlerde ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ Kampüsü’nde de eğitime ara verilip ders yapılmayabilir ve tatil günlerinde öğrencileri arayıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.
 9. SİMURG Üniversitesi süresince doğabilecek her türlü sağlık sorunlarından, eğitime katılan bireylerin kendileri sorumludur. Öğrenciler, tüm faaliyetlerini eğitmenleri nezaretinde yapabilir. Öğrencilerin, fiziki aktivite gerektiren durumlarda eğitmensiz tek başlarına çalışmaları yasaktır. Öğrenciler, ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ sınırları içerisinde yaralanma, sakatlanma, vefat gibi risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, Yükseköğretim Kurumu, ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ ile ilgili paydaşları, yönetimi veya tüzel kişiliği hakkında hukuki veya cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceklerini kabul ve beyan ederler. Öğrenci/Katılımcı, söz konusu faaliyete katılabilmesini engeller herhangi bir sağlık sorunu varsa, bu durumu peşinen ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ yönetimine bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. SİMURG Üniversitesi’ne yalnızca 60 yaş ve üstü bireyler başvurabilir.
 11. SİMURG Üniversitesi eğitim faaliyeti sonunda katılım belgesi verilmesi için, öğrencilerin devamlılık durumları takip edilmektedir. Ders bitmeden veya dersten izin almadan ayrılan öğrenciler o gün devamsız gösterilir. Derslere gelmeyen veya dersi terk eden öğrencilerin karşılaşacakları olumsuzluklardan ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ ve hiçbir paydaşıyla sorumlu tutulamaz.
 12. Eğitim faaliyeti süresince ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ sınırları dışında yapılan alan çalışmaları esnasında öğrencilerin başına gelebilecek kaza ve benzeri her türlü olumsuzluklardan, zarar ve ziyandan öğrenciler sorumlu olup, ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ hiçbir paydaşı ile birlikte sorumlu tutulamaz.
 13. Öğrenciler, bu taahhütnamede yer alan tüm kuralların yanı sıra ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ sınırları içinde yer alan her türlü yazılı kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

 

Yukarıda belirtilen genel kuralları okuduğumu ve bunlara uyacağımı, yine yukarıda taahhüt ettiğim hususlara uyacağımı, verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ – Çamlıca, Anadolu Blv No:16A/1, 06000 Yenimahalle/Ankara  adresinde faaliyet gösteren ve yukarıda şartları ve uygulaması belirtilen eğitimden istifade etmemin engelleneceğini, beyanında bulunmadığım, herhangi bir fiziki, manevi sorun, kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ yönetimi ve çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücu şeklinde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Katılımcı:

İmza:

Adı:

Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Tarih:

 

UYGULAMA VE İŞLEYİŞ

SİMURG Üniversitesi’nde bir eğitim yılı Güz ve Bahar yarıyılı olmak üzere 2 dönemden oluşur. Mezuniyet için 4 dönem ve iki eğitim yılında mezun olunur. Toplam eğitim süresi iki yıldır. İlk iki dönemde olanlar 1’inci sınıf, son iki dönemde olanlar 2’inci sınıf olarak adlandırılır. Bir dönemde en 5 ders, her ders haftada en az bir saat olacaktır. Bir dönem 14 hafta olacak ve her ders için toplam en az 15 saat ders işlenecektir. Her ders süresi en az 30 dakika olacak ve azami 40 dakikayı geçmeyecektir. Dersler, Ankara Bilim Üniversitesinin kampüsünde ve pandemi dönemi sağlık koşulları gereği uzaktan eğitim şeklinde veya üniversite tarafından belirlenecek mekanlarda verilebilecektir.

Eğitim veren kişiler, Üniversitemizin öğretim üyeleri veya ilgili ders konuları kapsamındaki alanında uzman personel tarafından verilir. Eğitim ücreti olarak dönem başında üniversite hesabına yatırılır.

Dersler için sınav uygulanmamaktadır. Öğrenciler sınava girmeyecektir. Geçti/Kaldı sistemi olarak anılan bir değerlendirme yöntemiyle sunum ve ödevlere dayalı bir değerlendirme yapılacaktır. Öğrencilerin yıl sonunda azami 30 sayfalık, kendi seçecekleri bir konu üzerinde bir tez çalışması hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin geçerli ve/veya belgelendirilmiş bir mazereti olmadığı sürece derslere katılım zorunludur. Dersin %70’in altında katılımı olan o dersten geçemez. Mezunlar, Simurg Üniversitesi “Başarım Sertifikası” alacaklardır. Başvurular, Çevrimiçi Başvuru ile yapılacaktır. Çevrim içi olarak şartlar dönem öncesinde yayımlanacaktır. Kabul alanlar öğrenci vasfı kazanacaktır. Öğrenci vasfı alanlar ile taahhütname imzalanacak ve sağlık durumu, acil durum gibi şartlarda ne beklendiği, sorumluklar belirlenecektir. Taahhütname ve kayıt için gerekli belgelerin ıslak imzalı ile üniversitemize posta ile gönderilecektir.

Kesin kayıt için, öğrencilerden 2 adet vesikalık fotoğraf, 1 adet nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi ve Kayıt Formu ile şahsen (pandemi dönemi online) başvurmaları istenmektedir.